فرم ها

الزامات فعال سازی کد اختیار معامله (آپشن)

تعداد صفحه

۱

قرارداد آفلاین حقیقی

تعداد صفحه

۳

فرم اتصال حساب به بانک ملت بورس کالا

تعداد صفحه

۱

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی بورس کالا

تعداد صفحه

۴

قرارداد آنلاین حقیقی

تعداد صفحه

۵

قرارداد خرید اعتباری اشخاص حقیقی

تعداد صفحه

۳

قرارداد اختیار معامله سهام

تعداد صفحه

۱۱

فرم اتصال حساب به بانک سامان

تعداد صفحه

۱

فرم اتصال حساب به بانک ملت

تعداد صفحه

۱

فرم درخواست تغییر مشخصات مشتری

تعداد صفحه

۱

فایل راهنما همراه تریدر

تعداد صفحه

۴

نرم افزار کنترل از راه دور ویندوز AnyDesk

تعداد صفحه

۱

فرم مشخصات اشخاص حقیقی

تعداد صفحه

۸

تغییرناظر حقوقی

تعداد صفحه

۱

تغییر ناظر حقیقی

تعداد صفحه

۱

فرم مشخصات اشخاص حقوقی

تعداد صفحه

۲۴

إ