تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۳۹۹/۱۰/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۳۹۹/۱۰/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان

۱۳۹۹/۰۸/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۳۹۹/۰۸/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۳۹۹/۰۸/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۳۹۹/۰۷/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت توليد مواد اوليه داروپخش

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

۱۳۹۹/۰۷/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت ذوب روی اصفهان

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت شرکت آلومینیوم ایران

۱۳۹۹/۰۶/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۳۹۹/۰۴/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان

۱۳۹۹/۰۴/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۳۹۹/۰۳/۲۰

دانلود تحلیل

إ