تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

۱۴۰۰/۰۴/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۴۰۰/۰۳/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۴۰۰/۰۳/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آپتروشیمی غدیر

۱۴۰۰/۰۳/۰۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۴۰۰/۰۳/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی گروه صنعتی سپاهان

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

۱۴۰۰/۰۲/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۴۰۰/۰۲/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمی پرديس

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پلیمر آریا ساسول

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۴۰۰/۰۱/۲۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پروپلین جم

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

دانلود تحلیل

إ