تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۴۰۱/۱۲/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۱۴۰۱/۱۲/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۱/۱۲/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالايش نفت تبريز

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی ملی صنايع مس ايران

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان غرب

۱۴۰۱/۱۰/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پالايش نفت تهران

۱۴۰۱/۱۰/۱۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پدیده شیمی قرن

۱۴۰۱/۰۹/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۴۰۱/۰۹/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

۱۴۰۱/۰۹/۱۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمی پرديس

۱۴۰۱/۰۹/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت بندر عباس

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميایی ايران

۱۴۰۱/۰۸/۲۸

دانلود تحلیل

إ