تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۴۰۰/۰۸/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس

۱۴۰۰/۰۶/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پروپلین جم

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پلیمر آریا ساسول

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت صنایع سیمان ارومیه

۱۴۰۰/۰۶/۰۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت صنایع شیمیایی ایران

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان غرب

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی پالايش نفت تهران

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

۱۴۰۰/۰۴/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۴۰۰/۰۳/۲۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

دانلود تحلیل

إ