مدیران شرکت

مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی

سید محمد هادی رضوی


سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

علی نادری مقدم


سمت : نایب رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

دکتر حسن قاسمی


سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

سید محمد جواد حسینی


سمت : مدیر اداری

نام و نام خانوادگی

رسول حیدری


سمت : معاون مالی

نام و نام خانوادگی

امیر بهزاد


سمت : مدیر مالی

نام و نام خانوادگی

بتول جوریان


سمت : مشاور پذیرش و عرضه

نام و نام خانوادگی

میثم فخریان


سمت : مدیر پذیرش و توسعه کسب و کار

نام و نام خانوادگی

بهزاد الماسی


سمت : مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی

سمیرا خواجه


سمت : مدیرمعاملات برخط

إ